UPOZNAJTE SE
SA ČLANSKIM PRAVILNIKOM
AUTO-MOTO SAVEZA SRBIJE

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU ČLANSTVA I ČLANSKIH POGODNOSTI AMSS (u daljem tekstu: Pravilnik)

1. Ovim Pravilnikom uređuju se odnosi između Auto-moto saveza Srbije, Beograd, Ruzveltova 18 (u daljem tekstu: AMSS) kao garanta i organizatora pogodnosti iz Članskih paketa, s jedne strane, i Članova Auto-moto saveza Srbije (u daljem tekstu: Član), s druge strane.

2. Na sve međusobne odnose AMSS i Člana, koji nisu uređeni ovim Pravilnikom ili Statutom AMSS, primenjuju se odgovarajući važeći propisi Republike Srbije.

Učlanjenje

3. Član AMSS može biti fizičko lice, državljanin Republike Srbije, sa stalnim prebivalištem u RS i strani državljanin sa privremenim boravkom u RS. Pogodnosti iz Članskih paketa, odnosno prava po osnovu članstva, Član može da koristi isključivo za unapred definisano motorno vozilo registrovano u RS. Pravo na korišćenje pogodnosti za definisano vozilo pripada Članu i članovima njegovog porodičnog domaćinstva (,bračnom partneru i njihovoj deci sa iste adrese prebivališta). Članovi koji imaju više vozila, imaju mogućnost da u odnosu na svako vozilo ostvare pogodnosti ukoliko poseduju posebnu Člansku karticu za svako pojedinačno vozilo, u suprotnom, pogodnosti i prava iz članskog paketa mogu ostvariti samo za ono vozilo, za koje i u odnosu na koje poseduju Člansku karticu.

4. Član AMSS ostvaruje članske pogodnosti i prava nakon što u skladu sa Statutom AMSS i ovim Pravilnikom stekne svojstvo člana. Članske pogodnosti i prava Član može kostisti u vremenskom periodu na koji se odnosi uplaćena članarina.

Učlanjenje se vrši lično odnosno neposredno i elektronskim putem, putem i uz pomoć telefona, odnosno posredno.
Lično (neposredno) učlanjenje se obavlja u Sekcijama AMSS i kod lica sa kojima AMSS zaključi odgovarajući ugovor. Svojstvo člana kod ličnog učlanjenja se stiče u trenutku kada članu bude izdata i predata članska kartica. Prilikom ličnog učlanjenja Član popunjava pristupnicu u koju se unose podaci o Članu (prezime i ime, JMBG, adresa, broj fiksnog i mobilnog telefona i e-mail adresa) i podaci o vozilu (marka i tip, registarska oznaka, boja i godina proizvodnje).Popunjavanje pristupnice i uplata članarine, smatra se zahtevom za učlanjenjem.

Učlanjenje posrednim putem se obavlja uplatom članarine za određenu vrstu članskog paketa. Prilikom posrednog učlanjenja Član u skladu sa Uputstvom daje potrebne podatke (prezime i ime, JMBG i adresa,) i podatke o vozilu (marka i tip, registarska oznaka). Dostavljanje u predviđenom obliku navedenih podataka AMSS-u, smatra se podnošenjem zahteva za učlanjenje. Svojstvo člana kod posrednog učlanjenja se stiče uspešnom aktiviranjem članstva, i to u trenutku kada član primi potvrdu od AMSS da je izvršena uspešna aktivacija članstva.

AMSS zadržava pravo da u skladu sa Zakonom o udruženjima, Statutom i ovim Pravilnikom odbije zahtev za učlanjenje u sledećim slučajevima:

 • Ukoliko je zahtev podnelo maloletno lice ispod 14 godina starosti.
 • Ukoliko je zahtev podnelo maloletno lice sa navršenih 14 godine uz koji zahtev nije priložena saglasnost njegovog zakonskog zastupnika.
 • Ukoliko su podaci o Članu ili vozilu netačni.
 • Ukoliko je vozilo koje je Član definisao i čiji je podatke dostavio kao vozilo za koje se garantuju pogodnosti već zavedeno kao vozilo bilo kog Člana AMSS, za vreme dok traje članstvo u odnosu na navedeno vozilo.
 • Iz  razloga predviđenih Zakonom, Statutom AMSS, ovim Pravilnikom ili iz drugih opravdanih razloga.
 • U slučaju da AMSS odbije zahtev za učlanjenje o tome će obavestiti podnosioca zahteva, te će izvršiti povraćaj iznosa uplaćene članarine.

5. Član podnošenjem zahteva za učlanjenje (na u članu 4 opisan način)odnosno popunjavanjem pristupnice ili dostavljanjem podataka o Članu i vozilu elektronskim putem ili putem I uz pomoć telefona, daje pristanak AMSS da može, isključivo za potrebe evidencije AMSS i u cilju ostvarivanja Članskih pogodnosti, da koristi njegove lične podatke, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

6. Član je saglasan da njegovi razgovori sa Operativnim centrom AMSS mogu biti snimljeni isključivo radi internog praćenja komunikacije zaposlenih sa Članovima, a u cilju poboljšanja usluga AMSS.

7. Član se obavezuje da o svakoj promeni podataka iz pristupnice obavesti Službu Članstva AMSS u roku od 7 (sedam) dana od nastanka promene (telefonom, faksom, elektronskom poštom, pismom ili ličnim dolaskom na mesto učlanjenja).

Trajanje Članstva i Članskih paketa

8. Članstvo u Auto-moto savezu Srbije je trajno. Uplatom godišnje članarine za određenu vrstu Članskih paketa, Član AMSS stiče pravo na korišćenje odgovarajućih pogodnosti. Članski paketi važe 365 dana od datuma uplate (u AMSS evidenciju se unosi isti datum naredne godine kao datum do kada važi kupljeni Članski paket). Godišnja članarina se plaća unapred. Nakon isteka članske godine, AMSS nema obavezu realizacije zahtevanih članskih pogodnosti ako nije evidentirana uplata godišnje članarine za sledeću člansku godinu. Obnova Članskog paketa može da se izvrši po isteku njegove važnosti. Starim Članom se smatra Član koji je uplatio članarinu najkasnije 30 dana od isteka prethodne.Novi članovi uplatom članarine mogu da koriste tehničke pogodnosti (popravke na putu i transport vozila) iz članskih paketa, po isteku 5 dana nakon uplate (tj. od 6. dana), a ostale pogodnosti odmah.

9. Član može, pre isteka važenja Članskog paketa, pisanim putem da zatraži prekid istog. U tom slučaju AMSS nema obavezu vraćanja uplaćenog iznosa.

10. Članstvo prestaje shodno odredbama Statuta AMSS.

11. Istekom važenja godišnje članarine, prestaje i obaveza AMSS da Članu pruža pogodnosti iz odabranog članskog paketa, a njegova prava kao člana udruženja AMSS, miruju do momenta uplate nove godišnje članarine
Članski paketi/Kartice

12. AMSS ima dva članska Paketa/Kartice:
– Osnovni članski paket /Osnovna članska kartica
– Prošireni članski paket/Super članska kartica
(U Prilogu 1 Pravilnika nalaze se detaljne članske pogodnosti iz Članskih paketa)

13. Ukoliko je Član iskoristio svoje Članske pogodnosti (pomoć na putu i transport vozila), ne može da obnovi Članski paket pre isteka Članske godine.

Podaci o Članu

14. AMSS će prikupljati, obrađivati i čuvati lične podatke o svojim Članovima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ovim Pravilnikom. Ovi podaci su poslovna tajna i AMSS će ih koristiti isključivo za svoje potrebe, a u cilju ostvarivanja Članskih prava i pogodnosti za Člana.

15. Član je saglasan da ga AMSS putem SMS poruke, poštom ili elektronskom poštom može 7 (sedam) dana pre isteka Članskog paketa obavestiti da mu isti ističe i predložiti mu da ga obnovi.

16. Član je saglasan da ga AMSS može, SMS porukom ili drugim sredstvom komunikacije, obavestiti o novim proizvodima, uslugama ili Članskim popustima kod partnera AMSS.

17. Član u svako doba može da povuče, u celosti ili delimično, saglasnost iz Člana 18. Pravilnika. Ako ova saglasnost nije zvanično povučena, Član je saglasan da je ona i dalje na snazi.

Vozilo za koje se definišu Članske pogodnosti

18. Vozila za koja se garantuju Članske pogodnosti su isključivo putnički automobili, motocikli i laka teretna vozila čija ukupna masa vozila i tereta ne prelazi 2,5 tone. Za vozila čija ukupna masa vozila i tereta zajedno prelazi 2,5 tone garantuju se sve Članske pogodnosti osim transporta vozila (šlepovanja).

Popusti za Članove,

19. Popust u iznosu od 50% na cenu Članskih paketa imaju invalidi sa 80-100% telesnog oštećenja (obavezna je fotokopija Rešenja o invaliditetu i original na uvid).

Korišćenje Članskih pogodnosti

20. Uslov za korišćenje i realizaciju, pogodnosti iz Članskih paketa je da se Član prethodno javi Operativnom centru AMSS na broj telefona 1987 (sa mobilnog ili fiksnog), a iz inostranstva na broj (+381 11) 333 12 00. Izabrani Članski paket i pogodnosti se registruju u jedinstvenoj Članskoj evidenciji AMSS (istorija Člana), a njihovo korišćenje se evidentira u Operativnom centru AMSS, odmah nakon pružanja usluge.

21. Član može da koristi tehničke pogodnosti izabranog Članskog paketa isključivo ako on (ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva) upravlja ili se nalazi u vozilu evidentiranom u AMSS pristupnici.

Podnošenje prigovora

22. Član može pisanim putem (poštom ili elektronskom poštom) podneti prigovor na kvalitet pruženih usluga (u daljem tekstu: Prigovor). Prigovor mora biti obrazložen činjenicama i potkrepljen dokazima.

23. Rok za podnošenje Prigovora Službi Članstva AMSS je 30 (trideset) dana od dana pružanja usluge na koju se Prigovor odnosi.

24. Služba Članstva AMSS sprovodi postupak ispitivanja opravdanosti Prigovora i obavezna je da, u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja Prigovora, Članu dostavi pisani odgovor na poštansku adresu navedenu u evidencionom listu/pristupnici.

25. Ukoliko Član nije zadovoljan odgovorom Službe Članstva, ima pravo da u pisanom obliku pritužbu uputi Generalnom sekretaru AMSS. Rok za dostavu pritužbe je 15 (petnaest) dana od prijema odgovora Službe Članstva AMSS.

Rešavanje sporova

26. Spor koji proistekne iz tumačenja, primene ili izvršenja ovog Pravilnika, AMSS i Član će rešavati mirnim putem.

27. U slučaju da se spor ne reši mirnim putem, ugovara se nadležnost suda u Beogradu, Republika Srbija.

Završne odredbe

28. Ovaj Pravilnik stupa na snagu 28.01.2015. godine.

29. Ovaj Pravilnik primenjuje se na Članske pakete koji su na snazi u trenutku stupanja na snagu ovog Pravilnika, kao i na svaku novu Člansku ponudu koju će AMSS u budućnosti uvoditi.

Prilog 1

PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU ČLANSTVA I ČLANSKIH POGODNOSTI AMSS

Članski paketi/kartice:

1. Osnovni članski paket/Osnovna članska kartica

Članske pogodnosti za teritoriju Srbije:

 • Transport vozila (šlepovanje) u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, do 40 km prelaska šlepera u odlasku i povratku – paušal*. Ova usluga se može koristiti jednom u toku jedne Članske godine;
 • Popravka vozila na putu, do 40 km prelaska SPI vozila za pomoć u odlasku i povratku i do jednog časa rada automehaničara – paušal**. Ova usluga se može koristiti jednom u toku jedne Članske godine;
 • Neograničeni broj pravnih saveta iz oblasti saobraćaja (potrebno je dostaviti pisani zahtev i prateću dokumentaciju Službi Članstva AMSS);
 • Procena vrednosti vozila kada Član želi da proda ili kupi polovno vozilo (potrebno je dostaviti pisani zahtev i sve podatke o vozilu Službi Članstva AMSS);
 • Pomoć prilikom traženja rezervnih delova za vozilo (informacije se dobijaju od Operativnog centra AMSS);
 • Izrada plana putovanja – itinerera (Srbija i Evropa) – zahtev se upućuje Operativnom centru AMSS;
 • 20% popusta na cenu pređenih kilometara transporta vozila u Srbiji (bez ograničenja u kilometraži). Ova usluga se može koristiti jednom u toku jedne Članske godine.

2. Prošireni članski paket/Super članska kartica

Članske pogodnosti za teritoriju Srbije:

 • Transport vozila (šlepovanje) u slučaju kvara, do 100 km prelaska šlepera u odlasku i povratku*. Dozvoljena je mogućnost kumulativnog korišćenja ove usluge (ukupna kilometraža sa pravom iz Osnovnog članskog paketa je 140 km). Ova usluga se može koristiti jednom u toku jedne Članske godine;
 • Transport vozila (šlepovanje) u slučaju saobraćajne nezgode bez ograničenja u kilometraži*. Vozilo se transportuje do kućne adrese Člana ili u željeni servis. Ova usluga se može koristiti jednom u toku jedne Članske godine;
 • Tri popravke vozila na putu, do 40 km prelaska SPI vozila za pomoć u odlasku i povratku i do jednog časa rada automehaničara – paušal**. Ova usluga se može koristiti tri puta u toku trajanja jedne Članske godine. Dozvoljena je i mogućnost kumulativnog korišćenja ove usluge sa pravom iz Osnovnog članskog paketa (ukupna kilometraža 80, 120 ili 160 km i maksimalno 4 časa rada – 4 paušala);
 • Refundacija troškova po računu za hotelski smeštaj do 3 dana u hotelu B kategorije za Člana i Članove porodičnog domaćinstva (supružnici i deca sa istom adresom stanovanja) u slučaju saobraćajne nezgode, kada je vozilo moguće popraviti u mestu gde se nezgoda dogodila (isključuje transport vozila po osnovu saobraćajne nezgode). Ova usluga se može koristiti jednom u toku jedne Članske godine;
 • Refundacija troškova prevoza Člana i Članova porodičnog domaćinstva vozom ili autobusom do mesta prebivališta (uz dostavljanje voznih ili autobuskih karata) u slučaju kvara vozila ili saobraćajne nezgode. Ova usluga se može koristiti jednom u toku jedne Članske godine.

Članske pogodnosti za teritoriju kontinentalne Evrope:

 • Transport vozila (šlepovanje) u slučaju saobraćajne nezgode iz kontinentalnog dela Evrope do mesta prebivališta Člana. Ova usluga se može koristiti jednom u toku jedne Članske godine;
 • Popravka vozila na putu** i/ili transport vozila (šlepovanje) do najbližeg servisa. Ovu uslugu pruža korespondentni klub zemlje u kojoj je Član doživeo kvar na vozilu, a po nalogu AMSS. Konkretno, to znači da će manji kvar biti otklonjen na putu, a u suprotnom, garantovan je transport do najbližeg servisa. Troškove popravke vozila u servisu i nabavku rezervnih delova snosi Član. Ova usluga se može koristiti jednom u toku jedne Članske godine;
 • Refundacija troškova po računu za hotelski smeštaj do 300 EUR za Člana i Članove porodičnog domaćinstva (supružnici i deca sa istom adresom stanovanja) u slučaju saobraćajne nezgode, kada je vozilo moguće popraviti u zemlji u kojoj se nezgoda dogodila. Ova usluga se može koristiti jednom u toku jedne Članske godine;
 • Pravni savet iz oblasti saobraćaja u korespondentnom klubu do iznosa od 50 EUR;
 • Kredit za popravku, transport vozila (šlepovanje) ili prevoz Člana i Članova njegovog porodičnog domaćinstva po garanciji, uz obavezan depozit do iznosa od 1.000 EUR;
 • Popusti i pogodnosti za Članove AMSS u sistemu Show your Card! (na 28.000 prodajnih mesta, 600 partnera – hoteli, restorani, rent-a-kar…). Sve detalje pogledati na internet strani AMSS www.amss.org.rs/Članstvo/Uštedite na putovanju kao Član AMSS.

Napomene:

*U slučaju da se utovar i istovar vozila ne mogu bezbedno obaviti navlačenjem vozila na navoz, angažuje se „pauk“ jer Članska pogodnost podrazumeva i otežan utovar i istovar.

**Pod terminom „Popravka vozila na putu“ ovim Pravilnikom podrazumeva se otklanjanje manjeg kvara za koji se ne zahteva rad u servisu, „kanal“ i specijalni alati – obuhvata zamenu delova koje Član poseduje u vozilu (guma, osigurači, sijalice, sajle za gas i kvačilo i sl.) ili otključavanje vozila u kome su zaboravljeni ključevi.